Koguchi on Ebisu

Démonstration de force d'un grand pilote ! Yoshinori Koguchi s'entrainant "un peu" sur Ebisu circuit !